O szkole

Dzień dzisiejszy Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu


W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu uczęszcza 41 uczniów, w tym do oddziału przedszkolnego 8 uczniów oraz do Punktu Przedszkolnego 14-ro dzieci. Łącznie w szkole jest 63 uczniów.

W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli, wyłącznie specjalistów do nauczanych przez siebie przedmiotów. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje w więcej niż jednej dziedzinie kształcenia.

Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, o których świadczą uzyskiwane przez uczniów oceny szkolne potwierdzone wynikami sprawdzianów kompetencji przeprowadzanych corocznie w klasie VI przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

W roku szkolnym 2007/2008 szóstoklasiści uzyskanym wynikiem sprawdzianu kompetencji zajęli I miejsce w gminie Biała Podlaska, III miejsce w powiecie bialskim, przy czym uczniowie żadnej ze szkół w mieście Biała Podlaska nie uzyskali tak wysokiego wyniku. W tym roku szkolnym uczniowie klasy szóstej uzyskali również wysoką średnią sprawdzianu kompetencji. To trzeci wynik w naszej Gminie.

W celu wzmocnienia skuteczności działań podejmowanych przez szkołę zarówno w aspekcie edukacyjnym jak i wychowawczym oraz opiekuńczym nauczyciele prowadzą społecznie wiele kół zainteresowań o profilu przedmiotowym i artystycznym, np.: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, SKS.

Uczniowie napotykający na problemy w nauce mają możliwość wyrównywania szans na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

Jedną z form zachęty do rozwijania talentów i zainteresowań jest przygotowywanie do konkursów wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą. Reprezentanci szkoły kilkakrotnie w ostatnich latach uzyskiwali czołowe miejsca. Uczniowie klasy piątej w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy zajęli:

Monika Iwaniuk - I miejsce

Bartłomiej Adamiuk - II miejsce

Uczniowie naszej szkoły brali również udział w indywidualnym jak i drużynowym turnieju tenisa stołowego. W turnieju indywidualnym w kategorii dziewcząt najwyżej, bo aż do szczebla powiatu awansowała  uczennica klasy VI Kamila Lubaszewska zajmując wysokie V miejsce.

W turnieju drużynowym para deblowa Kamila Lubaszewska i Malwina Kozłowska na szczeblu międzygminnym zajęła I miejsce, awansując do rozgrywek powiatowych. Tam nasze dziewczyny zajęły również I miejsce i awansowały do etapu rozgrywek rejonowych.  W rozgrywkach rejonowych nasze uczennice uplasowały się na III miejscu.

Ciekawym sposobem przybliżenia uczniom narodowego dorobku kulturowego i piękna ziemi ojczystej są corocznie organizowane wyjazdy do muzeów, na przedstawienia teatralne, wycieczki turystyczno krajoznawcze i biwaki.

Od roku 2004 Samorząd Uczniowski wydaje systematycznie gazetę szkolną – dwumiesięcznik „Podstawka”.

Kulturotwórcza funkcja szkoły została znacznie wzmocniona przez nawiązanie ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej.

Rodzice uczniów aktywnie uczestniczą w planowaniu szeroko rozumianego życia szkolnego i wspierają w wymierny sposób jej wszechstronne działania.

W celu stałego doskonalenia jakości pracy szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, logopedą, Komendą Miejską Policji, pielęgniarką szkolną, stomatologiem, instytucjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Lublinie.