spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

Dzień dzisiejszy Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu


W celu wzmocnienia skuteczności działań podejmowanych przez szkołę zarówno w aspekcie edukacyjnym jak i wychowawczym oraz opiekuńczym nauczyciele prowadzą  wiele kół zainteresowań o profilu przedmiotowym i artystycznym, np.: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, szachowe, SKS, chór.

Uczniowie napotykający na problemy w nauce mają możliwość wyrównywania szans na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

Jedną z form zachęty do rozwijania talentów i zainteresowań jest przygotowywanie do konkursów wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą.


Uczniowie naszej szkoły odnoszą co roku wiele sukcesów sportowych zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

Ciekawym sposobem przybliżenia uczniom narodowego dorobku kulturowego i piękna ziemi ojczystej są corocznie organizowane wyjazdy do muzeów, na przedstawienia teatralne, wycieczki turystyczno krajoznawcze i biwaki.

Od roku 2004 wydawana jest systematycznie gazetka szkolna –  „Podstawka”.

Kulturotwórcza funkcja szkoły została znacznie wzmocniona przez nawiązanie ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej.

Rodzice uczniów aktywnie uczestniczą w planowaniu szeroko rozumianego życia szkolnego i wspierają w wymierny sposób jej wszechstronne działania.

W celu stałego doskonalenia jakości pracy szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, logopedą, Komendą Miejską Policji, pielęgniarką szkolną, stomatologiem, Stowarzyszeniem Przyjaciół Styrzyńca, instytucjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Lublinie.