spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

Szkoła w Styrzyńcu jest nierozerwalna z miejscem, w którym się znajduje, ze swoja wsią i jej historią, a także z historią naszej Ojczyzny Polski. Świadczą o tym przytoczone niżej fakty.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku powstała w Styrzyńcu czteroklasowa szkoła powszechna, której kierownikiem i nauczycielem był Piotr Kowalewski. Szkoła mieściła się w prywatnym domu Józefa Diaczuka, później lekcje odbywały się również w domu Pawła Skabary. Była to także cztero-klasowa szkoła dla dzieci wiejskich, w której nauka trwała sześć lat. Kierownikiem była Anna Kucykowa – aż do wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny zajęcia dydaktyczne nadal odbywały się w domu Pawła Skabary, nauczycielem był Ukrainiec pochodzący z Galicji Pan Kieceniuk.

Do szkoły uczęszczały dzieci ze Styrzyńca, Surmacz, Jaźwin, kol Sławacinek Nowy i Sycyny. Ze względu na działania wojenne nauka nie odbywała się systematycznie.

W 1945 roku szkoła wznowiła swoją działalność. Początkowo mieściła się w prywatnym domu  Cokalskich i Barnasiuków. Po przesunięciu się frontu na zachód, szkołę zlokalizowano w budynku dworu po Państwie Kuglerach. Była to szkoła czteroklasowa. Kierownikiem i nauczycielem była wówczas Maria Kasiurowa i z kolei Maria Gazdowa.

W roku szkolnym 1950/51 rozpoczęli pracę w tutejszej szkole Państwo Wanda i Stanisław Krzewińscy. Kierownikiem szkoły był przez dwa lata Stanisław Krzewiński, następnie stanowisko to przejęła jego żona Wanda Krzewińska, która z wielkim zaangażowaniem i poświeceniem kierowała szkołą przez 25 lat. Za jej kierownictwa podwyższony stopień organizacji szkoły do sześciu klas, a w końcu lat 50 - tych  do 7 klas. Pracował wówczas czterech nauczycieli. Dzięki staraniom Wandy Krzewińskiej w roku 1963 rozpoczęto kapitalny remont obecnego budynku.. Budynek podwyższono o jedną kondygnacje, w wyniku czego warunki lokalowe w szkole uległy znacznej poprawie.

W roku szkolnym 1966/1967 wprowadzona została ośmioklasowa szkoła podstawowa. W szkole uczyło się 130 uczniów i pracowało 6 nauczycieli.

W następnych latach liczba uczniów systematycznie malała i wówczas nauka odbywała się w systemie klas łączonych.

Z dniem 31 grudnia 1977 roku dyrektorem szkoły została Pani Lucyna Gustyn, która sprawowała tę funkcje do 31 sierpnia 2002 roku. Przez cały okres pełnej poświecenia służby pedagogicznej na rzecz kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży ze szczególną troską odnosiła się do poziomu i jakości kształcenia, by przygotować młodych ludzi możliwie najlepiej do zaistnienia w dorosłym społeczeństwie. Za jej kadencji w wyniku remontu w roku 1985/1986 znacznie poprawiły się warunki pobytu w szkole – centralne ogrzewanie, infrastruktura wodnokanalizacyjna. Wzbogaciła się również znacznie na miarę czasów baza pomocy naukowych i wyposażenie szkoły.

W latach 1988 – 92 w naszej szkole Kuratorium Oświaty powołało szkołę ćwiczeń i kształcili się tu obserwując lekcje adepci zawodu nauczycielskiego.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Biała Podlaska przejęła prowadzenie szkół podstawowych jako obowiązkowe zadanie własne. Wtedy zrodziła się inicjatywa anulowania nadanego decyzją administracyjną przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie w 1964 roku imienia Aleksandra Zawadzkiego. Na wniosek Rady Pedagogicznej  Rada Gminy  uchwała z dnia 16 czerwca 1997 roku anulowała dotychczasowe imię szkoły. Od tej daty rozpoczęto pracę wychowawczą wokół patrona szkoły.

Społeczność szkolna wybrała na swego patrona pisarkę Janinę Porazińską, której imię szkoła nosi od 17 października 1998 roku.

Od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 2022 roku kontynuując pracę poprzedników funkcję dyrektora szkoły pełniła Pani Bogumiła Chodun.

Od 1 września 2022 roku historię szkoły zaczęła kreować nowa Pani dyrektor Agnieszka Kakietek.

Od 1 września 2023 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Edyta Korneluk.

Od stycznia 2004 roku w budynku szkoły znalazł swoją lokalizację miejscowy Klub Kultury, jedna z placówek działających z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Dzięki takiej decyzji wzmocnieniu uległo również kulturotwórcze znaczenie szkoły dla środowiska.

Doceniając walory parku otaczającego budynek szkoły zorganizowano przy współpracy ze środowiskiem szkolnym kilka imprez rangi gminnej i powiatowej: Gminny Dzień Strażaka – rok 2003, Gminne Święto Plonów – Dożynki 2005 i 2018, Powiatowy  Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w latach 2006, 2007 i 2008, Smaki Jesieni i wiele festynów rodzinnych.

Dni Otwarte, gdy  szkoła  otwiera swoje podwoje przed gośćmi stały się już tradycją. Najbardziej uroczysty przebieg miał Dzień Otwarty Szkoły zorganizowany w roku 2006 pod hasłem „Więc chwalmy się”. W trakcie tego święta w obecności licznie przybyłych gości w parku przy szkole posadzono trzy „Dęby Tysiąclecia”, które otrzymały imiona upamiętniające  wybitnych Polaków :  Papieża Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ostatnich właścicieli majątku Styrzyniec – Marii i Józefa Kuglerów.