Zmiana wypłaty stypendium szkolnego

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju spowodowaną koronawirusem, Urząd Gminy Biała Podlaska informuje o zmianie wypłaty przyznanego stypendium szkolnego za okres styczeń - czerwiec 2020 r.

Wypłata stypendium w wyżej wymienionym okresie nastąpi w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy, jeżeli wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie, że wpłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne (bez uprzedniego  przedstawiania faktur/rachunków dotyczących wydatków na cele edukacyjne).

Oświadczenie wraz z podanym numerem rachunku bankowego prosimy o umieszczanie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy Biała Podlaska lub za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru do końca kwietnia 2020 roku

Na kopercie należy dopisać "Referat Oświatowy” .

Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska w zakładce >Oświata> Pomoc materialna. 

Kliknij i pobierz druk oświadczenia